Open/Close Menu Radca prawny, kancelaria radców prawnych - Warszawa. Kompleksowa obsługa prawna i podatkowa. To, co nas wyróżnia, to przejrzysty katalog zasad, którymi kierujemy się w swoich działaniach.

Fakt, iż prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem, znany jest każdemu przedsiębiorcy bez względu na formę prawną, w jakiej taka działalność jest prowadzona. Brak terminowych płatności za usługi już wykonane/towary już dostarczone wymusza konieczność zapewnienia dodatkowych środków finansowych na bieżącą działalność przedsiębiorcy. W szczególności dotyczy to licznych obciążeń podatkowych, które w zdecydowanej większości przypadków…

Już od początku bieżącego roku co raz poważniej mówi się o konieczności zmian systemu elektronicznego poboru opłat viaTOLL. To co bez wątpienia wysuwa się na plan pierwszy we wszelkiego rodzaju dyskusjach, to wadliwy system kar nakładanych w związku z naruszeniami związanymi z nieuiszczaniem opłat elektronicznych. Przypomnijmy – w chwili obecnej zgodnie z art. 13 k…

Jednym z zagadnień które od wielu lat budzi poważne kontrowersje na gruncie ustawy o podatku akcyzowym jest kwestia zakresu zwolnienia przedmiotowego dla wyrobów energetycznych wykorzystywanych do celów żeglugi. Owe kontrowersje powstały zwłaszcza na gruncie interpretacji przez krajowe organy podatkowe znaczenia pojęć żegluga i cele żeglugi oraz przy określaniu warunków, jakie winna spełniać dana jednostka pływająca…

Autor: Marcin Kupisiński Od pewnego czasu podatnicy, organy podatkowe, sądy administracyjne oraz przedstawiciele doktryny prawniczej w napięciu oczekiwali na rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny o zgodności z Ustawą Zasadniczą kontrowersyjnego przepisu art. 70 § 6 pkt. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn….

Autor: Marcin Kupisiński Celem niniejszego opracowania jest kompleksowe przedstawienie kwestii przedawnienia karalności przestępstw skarbowych, z uwzględnieniem wszystkich kontrowersji prawnych, które pojawiły się w ostatnich latach w tym obszarze. W zamierzeniu ma ono służyć przede wszystkim praktykom, stąd opatrzone zostało licznymi przykładami, które obrazują w jaki sposób należy obliczać bieg terminu przedawnienia w zróżnicowanych stanach faktycznych….

Autor: Bartosz Majkowski, Marcin Kupisiński W dniu 17 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydał wyrok w sprawie nr I SA/Ke 605/11, który z perspektywy wszystkich pośredników w usługach, w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi można śmiało nazwać przełomowym. Wyrok ten jest również istotny dla całego środowiska twórców, artystów…

Autor: Elżbieta Majkowska Charakterystyka Produktu Leczniczego, Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też pismo Ministra Zdrowia ze stanowiskiem w sprawie stosowania przepisów prawa nie mogą być klasyfikowane jako źródła prawa obowiązujące na terenie RP. Praktyka instytucji decyzyjnych w zakresie refundacji leków wzbudza liczne kontrowersje, głównie z uwagi na fakt, że interpretacja przepisów ustawy prawo farmaceutyczne[1],…

Autor: Marcin Kupisiński W praktyce obrotu gospodarczego często można spotkać się z sytuacją, kiedy organy podatkowe odmawiają podatnikom – spółkom kapitałowym prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących usługi zarządzania wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów (często pełniących jednocześnie funkcje w organach danej spółki) na podstawie kontraktów menedżerskich bądź umów o zarządzanie przedsiębiorstwem. Uzasadniając podobne…

Autor: Elżbieta Majkowska Zagadnienie granic swobody wyboru nazwy domeny internetowej oraz jej wykorzystania w adresach internetowych budzi wiele kontrowersji. Brak jednoznacznych przepisów regulujących te kwestie niewątpliwie wpływa na znaczną liczbę nadużyć w zakresie wykorzystywania cudzej renomy, marki, znaku towarowego w obrocie gospodarczym, zwłaszcza przez podmioty działające w branży ecommerce. Z oczywistych względów problem ten dotyka…

Autor: Bartosz Majkowski Zagadnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych jest wyjątkowo trudne i budzi wiele kontrowersji, głównie z uwagi na liczne konflikty interesów jakie spotykają się na tle tego zagadnienia. Kształtując system świadczeń opieki zdrowotnej z jednej strony należy brać pod uwagę interes fiskalny państwa, z drugiej jednak należy brać pod uwagę interesy…

Page 1 of 21 2

Potrzebujesz konsultacji?

Copyright © 2016 BMME, przygotowane przez MONDROM

POLUB NAS: